Klub Przyjaciół FN Filharmonia Narodowa

Przejdź do treści

Klub Przyjaciół FN

W ponad stuletniej historii Filharmonia wielokrotnie korzystała z pomocy dobrodziejów i mecenasów. 
Także i dziś istnieje możliwość kontynuacji tej szczytnej tradycji. W tym celu powstał Klub Przyjaciół Filharmonii Narodowej, który pozwala melomanom na szersze włączanie się w działalność Filharmonii.

Klub Przyjaciół Filharmonii Narodowej to grono przyjaciół-donatorów, którzy poprzez zakup kart klubowych wspomagają działalność instytucji. To grupa ludzi wrażliwych na piękno muzyki, biorących udział w codziennym życiu Filharmonii. 

Dla potrzeb Klubu Filharmonii Narodowej powstał specjalny rachunek w Banku Gospodarstwa Krajowego, na który można dokonywać wpłat gotówkowych bez dodatkowych opłat:

Filharmonia Narodowa w Warszawie
Klub Przyjaciół Filharmonii Narodowej
Nr konta: 50 1130 1017 0020 1461 3520 0009

Członkowie Klubu w sezonie artystycznym 2023/2024
Platynowa karta
Beata Dronzikowska-Zając i Dariusz Zając
Ewa Falkowska
Dominik Falkowski
Kazimierz Kłosiński
Jerzy Kolanowski
Alicja i Grzegorz W. Kołodko
Anna Lemańska
Krzysztof Mikołajczyk
Paweł Nogowicz
Tomasz Pochwat
Złota karta
Katarzyna i Wanda Aderek
Ewa Bednarkiewicz
Marek Czecharowski
Artur Frycze
Barbara Furtak
Krystyna i Jerzy Górczyńscy
Anna i Krzysztof Hagemejerowie
Łukasz Hejmej
Anna Janczewska
Jacek Krankowski
Piotr Kuczyński
Małgorzata Łozińska
Artur Negri
Małgorzata i Paweł Scheinerowie
Barbara Seumel-Janecka
Maciej Marian Sokołowski
Elżbieta Sokół-Kobielska
Franciszek Strzałkowski
Andrzej Szpociński
Małgorzata Szutkowska
Tomasz Wdowik i Christian Gass
Srebrna karta
Maksymilian Bereza
Gracjana Cichowska
Radosław Guzanowski
Marek L. Kasprzyk
Jolanta Last
Krzysztof Lechnicki
Barbara Pająk
Tomasz Szemraj
Brązowa karta
Bożena Bahdaj
Joanna Drecka-Blitek
Elżbieta Kapuścińska-Krupka
Anna Kowalczyk
Halina Pilecka
Danuta Solak
Eugeniusz Szustow
Aleksandra Włodarczyk
Helena Wojciechowska
Eligiusz Wojciechowski
Regulamin Klubu Przyjaciół Filharmonii Narodowej

Regulamin Klubu Przyjaciół Filharmonii Narodowej 

Zapraszamy do zapoznania się z poniższym Regulaminem Klubu Przyjaciół Filharmonii Narodowej, który zawiera wszystkie szczegóły związane z członkostwem, uprawnienia, sposób przystąpienia, korzyści wynikające z posiadania Karty Klubowiej.

§ 1 Postanowienia ogólne.

 1. Niniejszy Regulamin określa uprawnienia Członków Klubu Przyjaciół Filharmonii Narodowej oraz zasady świadczenia usług przez Filharmonię Narodową w Warszawie na rzecz Członków Klubu Przyjaciół Filharmonii Narodowej.
 2. Celem działania Klubu Przyjaciół Filharmonii Narodowej jest skupienie ludzi wrażliwych na piękno muzyki oraz szersze włączenie się Melomanów w działalność Filharmonii Narodowej.
 3. Terminy używane w dalszej treści Regulaminu mają następujące znaczenie:
  1. 1. Bezpłatny Program - program dotyczący koncertów nadzwyczajnych, symfonicznych, kameralnych. Bezpłatne programy dostępne będą u bileterek (w Sali Balowej na parterze Sali Koncertowej i w lewym foyer I balkonu Sali Koncertowej);
  2. 2. Członek Klubu Przyjaciół FN – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną, która przystąpi do Klubu Przyjaciół Filharmonii Narodowej poprzez dokonanie wpłaty;
  3. 3. FN – rozumie się Filharmonię Narodową z siedzibą w Warszawie (00-950), przy ul. Jasnej 5, wpisaną do rejestru instytucji kultury w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem RIK 5/92; NIP: 525-000-97-43, REGON 000278534;
  4. 4. Karta Klubu Przyjaciół FN- imienna karta Członka Klubu Przyjaciół FN potwierdzająca uczestnictwo w Klubie Przyjaciół FN;
  5. 5. Klub Przyjaciół FN – Klub Przyjaciół Filharmonii Narodowej;
  6. 6. Książka Programowa FN – książka programowa FN wydawana przez FN co roku na dany Sezon artystyczny;
  7. 7. Program FN – program koncertowy wydawany przez FN na każdy koncert;
  8. 8. Rachunek bankowy – rachunek bankowy FN dedykowany dla działalności Klubu Przyjaciół FN: o numerze: 50 1130 1017 0020 1461 3520 0009, prowadzony w Banku Gospodarstwa Krajowego.
  9. 9. Regulamin – niniejszy Regulamin;
  10. 10. Sezon – sezon artystyczny Filharmonii Narodowej od 1 września do 30 czerwca następnego roku.
  11. 11. Strona internetowa FN - http://filharmonia.pl.

§ 2 Członkowie Klubu. Cel działania Klubu.

 1. Członkiem Klubu Przyjaciół Filharmonii Narodowej może zostać osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną.
 2. Warunkiem przystąpieniem do Klubu Przyjaciół jest wsparcie Filharmonii Narodowej poprzez dokonanie wpłaty w danym sezonie.
 3. Członkostwo w Klubie Przyjaciół FN jest sezonowe. Niezależnie od terminu dokonania wpłaty członkostwo rozpoczyna się z chwilą zaksięgowania na rachunku bankowym FN dedykowanym dla uczestników Klubu wpłaty i wygasa w dniu rozpoczęcia sprzedaży abonamentów na kolejny sezon artystyczny.
 4. Uiszczenie wpłaty, o której mowa w § 3 Regulaminu oznacza wolę przystąpienia do Klubu Przyjaciół w sezonie, w którym uiszczono wpłatę oraz akceptację Regulaminu.

§ 3 Wpłata

 1. Wpłaty uprawniające do uczestnictwie w Klubie Przyjaciół są wpłacane jednorazowo na Rachunek bankowy.
 2. Dokonanie wpłaty uprawnia do uzyskania w Sezonie następujących Kart Klubu Przyjaciół Filharmonii Narodowej:
  1. 1. wpłata od 100 do 499,99 zł – Brązowa Karta Klubu Przyjaciół FN;
  2. 2. wpłata od 500 do 999,99 zł – Srebrna Karta Klubu Przyjaciół FN;
  3. 3. wpłata od 1.000 zł do 2.999,99 zł – Złota Karta Klubu Przyjaciół FN;
  4. 4. wpłata od 3.000 zł - Platynowa Karta Klubu Przyjaciół FN;
  5. 5. wpłata od 5.000 zł - Złota Karta Firmowa Klubu Przyjaciół FN (wyłącznie dla osób prawnych).
 3. Członkowie Klubu na prośbę otrzymują informacje o sposobie wydatkowania środków zgromadzonych na rachunku Klubu.

 § 4 Uprawnienia Członków Klubu Przyjaciół FN.

Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu, FN świadczy następujące usługi dla Członków Klubu Przyjaciół FN:

Brązowa Karta

 1. Członek Klubu Przyjaciół FN legitymujący się Brązową Karta Klubu Przyjaciół FN uzyskuje prawo do:
  1. 1. otrzymywania w wybrany przez siebie sposób (pocztą, pocztą elektroniczną) informacji o repertuarze FN;
  2. 2. możliwości skorzystania ze specjalnej puli zarezerwowanych biletów wygasającej 30 dni przed koncertem (za okazaniem Brązowej Karty Klubu Przyjaciół FN można zakupić 2 bilety);
  3. 3. uczestniczenia w czwartkowych próbach orkiestry (zwykle w godz. 9:15-13:00);
  4. 4. zamieszczania imienia i nazwiska - w przypadku wyrażenia zgody przez Członka Klubu Przyjaciół FN - na liście Członków Klubu Przyjaciół FN publikowanej w Programach FN, Stronie internetowej FN, Książce Programowej FN.

 Srebrna Karta

 1. Członek Klubu legitymujący się Srebrną Kartą Klubu Przyjaciół FN uzyskuje prawo do:
  1. 1. otrzymywania w wybrany przez siebie sposób (pocztą, pocztą elektroniczną) informacji o repertuarze FN;
  2. 2. uczestniczenia w czwartkowych próbach orkiestry (zwykle w godz. 9:15-13:00);
  3. 3. zamieszczania imienia i nazwiska - w przypadku wyrażenia zgody przez Członka Klubu Przyjaciół FN - na liście Członków Klubu Przyjaciół FN publikowanej w Programach FN, Stronie internetowej FN, Książce Programowej FN;
  4. 4. otrzymywania Bezpłatnego Programu;
  5. 5. możliwości skorzystania ze specjalnej puli zarezerwowanych biletów wygasającej 15 dni przed koncertem (za okazaniem Srebrnej Karty Klubu Przyjaciół FN można zakupić 2 bilety);
  6. 6. otrzymywania bezpłatnej jednej Książki programowej FN w Sezonie;
  7. 7. uczestnictwa w spotkaniach organizowanych dla Członków Klubu Przyjaciół FN.

Złota Karta

 1. Członek Klubu legitymujący się Złotą Kartą Klubu Przyjaciół FN uzyskuje ponadto prawo do:
  1. 1. otrzymywania w wybrany przez siebie sposób (pocztą, pocztą elektroniczną) informacji o repertuarze FN;
  2. 2. uczestniczenia w czwartkowych próbach orkiestry (zwykle w godz. 9:15-13:00);
  3. 3. zamieszczania imienia i nazwiska - w przypadku wyrażenia zgody przez Członka Klubu Przyjaciół FN - na liście Członków Klubu Przyjaciół FN publikowanej w Programach FN, Stronie internetowej FN, Książce Programowej FN;
  4. 4. otrzymywania Bezpłatnego Programu;
  5. 5. otrzymywania bezpłatnej jednej Książki programowej FN w Sezonie;
  6. 6. uczestnictwa w spotkaniach organizowanych dla Członków Klubu Przyjaciół FN;
  7. 7. otrzymywania wydawnictw FN;
  8. 8. uczestniczenia wraz z osobą towarzyszącą w spotkaniach organizowanych w Salonie Rządowym podczas przerw w koncertach;
  9. 9. uczestniczenia w spotkaniach z Artystami organizowanych przez FN,
  10. 10. korzystania ze specjalnej puli biletów, wygasającej na 1 dzień przed koncertem (za okazaniem Złotej Karty Klubu Przyjaciół FN można zakupić 2 bilety).

Platynowa Karta Klubu Przyjaciół FN

 1. Członek Klubu Przyjaciół FN legitymujący się Platynową Kartą Klubu Przyjaciół FN uzyskuje prawo do:
  1. 1. otrzymywania w wybrany przez siebie sposób (pocztą, pocztą elektroniczną) informacji o repertuarze FN;
  2. 2. uczestniczenia w czwartkowych próbach orkiestry (zwykle w godz. 9:15-13:00);
  3. 3. zamieszczania imienia i nazwiska - w przypadku wyrażenia zgody przez Członka Klubu Przyjaciół FN - na liście Członków Klubu Przyjaciół FN publikowanej w Programach FN, Stronie internetowej FN, Książce Programowej FN;
  4. 4. otrzymywania trzech Bezpłatnych Programów;
  5. 5. otrzymywania trzech Książek Programowych FN w Sezonie;
  6. 6. uczestnictwa w spotkaniach organizowanych dla Członków Klubu Przyjaciół FN;
  7. 7. zaproszenia pięciorga gości na spotkania organizowane dla Członków Klubu Przyjaciół FN;
  8. 8. otrzymywania wydawnictw FN;
  9. 9. uczestniczenia wraz z osobami towarzyszącymi w spotkaniach organizowanych w Salonie Rządowym podczas przerw w koncertach,
  10. 10. uczestniczenia w spotkaniach z Dyrekcją oraz Artystami organizowanych przez FN,
  11. 11. korzystania ze specjalnej puli biletów wygasającej na 1 dzień przed koncertem (za okazaniem Platynowej Karty Klubu Przyjaciół FN można zakupić 6 biletów).

Złota Karta Firmowa

 1. Członek Klubu Przyjaciół FN legitymujący się Złotą Kartą Firmową Klubu Przyjaciół FN uzyskuje prawo do:
  1. 1. otrzymywania w wybrany przez siebie sposób (pocztą, pocztą elektroniczną) informacji o repertuarze FN;
  2. 2. uczestniczenia w czwartkowych próbach orkiestry (zwykle w godz. 9:15-13:00);
  3. 3. zamieszczania imienia i nazwiska lub nazwy firmy- w przypadku wyrażenia zgody przez Członka Klubu Przyjaciół FN - na liście Członków Klubu Przyjaciół FN publikowanej w Programach FN, Stronie internetowej FN, Książce Programowej FN;
  4. 4. otrzymywania Bezpłatnych Programów;
  5. 5. otrzymywania bezpłatnej jednej Książki Programowej FN w Sezonie;
  6. 6. uczestnictwa w spotkaniach organizowanych dla Członków Klubu Przyjaciół FN;
  7. 7. otrzymywania wydawnictw FN;
  8. 8. uczestniczenia w spotkaniach z Artystami organizowanych przez FN;
  9. 9. uczestniczenia wraz z osobami towarzyszącymi w spotkaniach organizowanych w Salonie Rządowym podczas przerw w koncertach,
  10. 10. korzystania ze specjalnej puli biletów wygasającej na 1 dzień przed koncertem (za okazaniem Złotej Karty Firmowej można zakupić 6 biletów).

 § 5 Korzystanie z uprawnień

 1. W celu skorzystania z przywilejów członkowskich Członek Klubu Przyjaciół FN winien okazać Kartę Klubu Przyjaciół FN.
 2. Ze względów organizacyjno-porządkowych chęć wzięcia udziału w spotkaniu z artystami, dyrekcją, w spotkaniu klubowiczów winna być uprzednio zaanonsowana do Działu Promocji Filharmonii Narodowej (tel. 22 55 17 120, klub@filharmonia.pl) z przynajmniej trzydniowym wyprzedzeniem.
 3. Wyrażenie zgody na zamieszenia imienia i nazwiska Członka Klubu Przyjaciół FN lub nazwy firmy wymaga wyrażenia zgody przez Członka Klubu Przyjaciół FN. Treść zgody znajduje się poniżej:

Wyrażam zgodę, aby Filharmonia Narodowa, ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa przetwarzała moje dane osobowe w postaci imienia i nazwiska w celu promocji mojej osoby jako Członka Klubu Przyjaciół Filharmonii Narodowej poprzez udostępnienie moich danych osobowych na liście Członków Klubu Przyjaciół Filharmonii Narodowej publikowanej w Programach Filharmonii Narodowej, Stronie internetowej Filharmonii Narodowej, Książce Programowej Filharmonii Narodowej. Wiem, że w każdej chwili mogę cofnąć udzieloną zgodę. Wiem, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.

 1. Podpisane i datowane oświadczenie o wyrażeniu zgody należy przesłać na adres korespondencyjny FN lub przesłać skanem na adres: klub@filharmonia.pl.
 2. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez FN znajdują się w § 6 poniżej. Członek Klubu Przyjaciół FN powinien zapoznać się z informacjami

§ 6 Ochrona danych osobowych

 1. FN jako państwowa instytucja kultury szczególnie dba o ochronę danych osobowych uczestników wydarzeń kulturalnych organizowanych przez FN, w tym członków Klubu Przyjaciół FN. 
 2. FN jest administratorem danych osobowych Członków Klubu Przyjaciół FN. Dane kontaktowe: Filharmonia Narodowej, ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa.
 3. FN wyznaczyła inspektora danych osobowych, jego dane kontaktowe to: Inspektor ochrony danych osobowych Filharmonia Narodowej, ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa lub elektronicznie na adres e-mail: [rodo@filharmonia.pl].
 4. Dane osobowe Członków Klubu Przyjaciół FN są przetwarzanie wyłącznie w celu zrealizowania uprawnień wynikających z członkostwa w Klubie Przyjaciół FN (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w celach promocji Członków Klubu Przyjaciół FN w przypadku wyrażenia przez nich zgody (postawa prawna: art.6 ust. 1 lit. a RODO) w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Filharmonię Narodową, którymi są ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń oraz prowadzenia działań w zakresie rozpowszechniania kultury (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z FN, w tym podmiotom współpracującym z Filharmonią Narodową w zakresie świadczenia usług z zakresu działalności kulturalnej, świadczącym usługi graficzne, drukarskie, usługi informatyczne oraz prawne.
 6. Dane osobowe Członków Klubu Przyjaciół FN wyłącznie za zgodą Członka Klubu Przyjaciół FN mogą zostać ujawnione na liście Członków Klubu Przyjaciół FN publikowanej w Programach FN, Stronie internetowej FN, Książce Programowej FN.
 7. Dane osobowe Członków Klubu Przyjaciół Filharmonii Narodowej będą przetwarzane do dnia upływu okres przedawnienia roszczeń wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Członkowie Klubu Przyjaciół Filharmonii Narodowej są uprawnieni do żądania od Filharmonii Narodowej:
  1. 1. dostępu do swoich danych osobowych;
  2. 2. sprostowania swoich danych osobowych;
  3. 3. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
  4. 4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska;
  5. 5. usunięcia swoich danych osobowych;
  6. 6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w § 5 ust. 3 Regulaminu są Państwo uprawnieni do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcia zgody można dokonać poprzez przesłanie oświadczenia na adres Filharmonia Narodowej, ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa lub na adres e-mail: [rodo@fiharmonia.pl]. Wycofanie wyrażonej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.
 10. Podanie danych osobowych jest warunkiem przystąpienia do Klubu Przyjaciół FN, a brak podania danych osobowych skutkuje niemożliwością świadczenia usług w powyższymi zakresie.
 11. Członkowie Klubu Przyjaciół FN nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a dane osobowe Członków Klubu Przyjaciół FN nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 12. FN informuje, iż w czasie trwania wydarzeń kulturalnych może być prowadzona transmisja dźwięku i obrazu, która będzie emitowana na żywo w Internecie, a podczas trwania wydarzeń kulturalnych zostaną wykonane nagrania i fotografie, które mogą zostać opublikowane na stronie FN http://filharmonia.pl/, portalach społecznościowych FN oraz w publikacjach promujących wydarzenia kulturalne Filharmonii Narodowej, w tym w książce programowej. Wykorzystanie i rozpowszechnienie wizerunku Członków Klubu Przyjaciół FN, o którym mowa powyżej nie przekroczy przedstawienia wizerunku jako szczegół całości wydarzenia kulturalnego. Dodatkowo FN wskazuje, iż nie gromadzi danych osobowych w takim zakresie Członków Klubu Przyjaciół FN, aby na podstawie wizerunku Członków Klubu Przyjaciół FN mieć możliwość zidentyfikować Członków Klubu Przyjaciół FN.

§ 7 Postanowienia końcowe.

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.
 2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 3. FN zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu dostępne będą na Stronie FN i nie będą dotyczyć Członków Klubu Przyjaciół FN, którzy przystąpili do Klubu Przyjaciół FN przed dniem zmiany Regulaminu.
 4. Regulamin dostępny jest w siedzibie FN oraz na Stronie internetowej.

Aktualizacja: 25 maja 2018

Jak dołączyć do Klubu?

Informacji na temat Klubu Przyjaciół Filharmonii Narodowej udziela
Dział Promocji
tel.: 22 55 17 120
email: klub@filharmonia.pl